Közérdekű adatok 2018.

Kezdőlap

 

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ANYAGOK
1. A közfeladatot
ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és
telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának
elérhetőségei
A KIK-FOR Kft adatai
2. A
közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek
megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
Szervezeti felépítés
3. A
közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek
vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma,
elektronikus levélcíme)
Vezetők adatai
4. A
szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége
(telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend
A kapcsolattartó adatai
5. Testületi
szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása,
elérhetősége
NEM
VONATKOZIK RÁNK
6. A
közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt
álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek
megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai
NEM
VONATKOZIK RÁNK
7 A
közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével
működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe,
telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre,
képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
A gazdálkodó szerv adatai
8. A
közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye,
elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme),
alapító okirata, kezelő szervének tagjai
NINCS
ILYEN KÖZALAPÍTVÁNY
9. A
közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve,
székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az
azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője,
honlapjának elérhetősége, működési engedélye
NEM
VONATKOZIK RÁNK
10. A
közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és
kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve
NEM
VONATKOZIK RÁNK
11 A közfeladatot
ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései
tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a
közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek
az 1. pontban meghatározott adatai
A Felügyeleti szervek adatai
II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és
alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok,
közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési
szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos
és teljes szövege
Alapvető jogszabályok
SZMSZ – hatályos
Adatvédelmi és Adatbiztonsági szabályzat – hatályos
2. Az
országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal
esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló
tájékoztató magyar és angol nyelven
NEM VONATKOZIK
RÁNK
3. A
helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
NEM
VONATKOZIK RÁNK
4. Államigazgatási,
önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként
a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása
esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az
ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek
(igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok,
az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek
intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az
ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető
elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó
jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az
ügyfelet terhelő kötelezettségekről
NEM
FOGLALKOZUNK HATÓSÁGI ÜGYEKKEL
NEM VONATKOZIK RÁNK
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy
költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a
közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj
mértéke, az abból adott kedvezmények
közszolgáltatási szerződés
 közszolgáltatás díja
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve
nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja,
időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel
esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő
nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot
ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott
adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
A közfeladatot ellátó  szerv által fenntartott adatbázisok,nyilvántartások adatai
7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés
módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
NEM VONATKOZIK
RÁNK
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés
(véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye,
ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve
összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem
korlátozza
NEM VONATKOZIK RÁNK
9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok;
a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott
előterjesztések a benyújtás időpontjától
NEM VONATKOZIK
RÁNK
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények A www.kikfor.hu honlapon minden
hirdetmény, közlemény megtalálható
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok
eredményei és indokolásuk
Kiírt pályázatok, eredményei 2018. 1. negyedévben nemleges ARCHÍV
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos
vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
Vizsgálat ezen
időszakra vonatkozóan nem volt.
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az
illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az
adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
A társaság közérdekű
adatait honlapján teszi közzé (www.kikfor.hu)
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló
statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
NEM
VONATKOZIK RÁNK
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott
szervre vonatkozó adatai
Statisztikai jelentés a lakásgazdálkodásról ARCHÍV
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a
közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
NEM
VONATKOZIK RÁNK
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására,
hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
NEM
VONATKOZIK RÁNK
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista JELENLEG
NINCS ILYEN
19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról
szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája,
valamint azok rendelkezésre álló formátuma
NEM
VONATKOZIK RÁNK
20. a 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési
feltételek elektronikusan szerkeszthető változata
NEM
VONATKOZIK RÁNK
21. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre
bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke
NEM
VONATKOZIK RÁNK
22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati
tájékoztatás
NEM
VONATKOZIK RÁNK
23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról
szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások
szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának,
valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése
NEM
VONATKOZIK RÁNK
III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK
1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója 2017 évi beszámoló ARCHÍV
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Közzétételi adatok Vezetők bére közzétételi tábla 2018
Vezetők bére közzétételi tábla 2017.III.n.év
Vezetők bére közzétételi tábla 2017.II.n.év
Vezetők bére közzétételi tábla 2017
Vezetők bére közzétételi tábla 2016
létszámadatok és személyi juttatások 2018.I.n.év
létszámadatok és személyi juttatások 2017.II.n.év
létszámadatok és személyi juttatások 2017.I
létszámadatok és személyi juttatások 2016.IV.
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma, személyi juttatások
Közzétételi adatok- vezető tisztségviselők
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére
vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond
NEM VONATKOZIK
RÁNK
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési
beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a
szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő
beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon
piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre
számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
5 millió Ft-ot elérő és meghaladó kifizetések

5 millió forintot elérő, meghaladó vagyonértékesítés

5 millió forintot elérő, maghaladó szerződések

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) NINCS ILYEN ADAT
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések NINCS ILYEN ADAT
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) Közbeszerzési terv 2018 Közbeszerzési terv 2017 Közbeszerzési terv 2016