HIRDETMÉNY

HIRDETMÉNY

HIRDETMÉNY

2024. július 1. hétfő

A KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 22/2015. (X.22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján nyilvános pályázatot hirdet az Önkormányzat tulajdonában lévő alábbi piaci alapú bérlakás a törvényben meghatározott állami vagy önkormányzati feladatkörben foglalkoztatott fiatal munkavállalók részére bérleti jogának megszerzésére:
Bakule Márton utca 13. 1/8. – 36 m2
Lóverseny utca 43. 3/8. – 33 m2
Mátis Kálmán utca 16. 7/27. – 56 m2
Vályogvető utca 50 B 1/A – 39 m2
Vályogvető utca 50 B 1/D – 49m2
Vályogvető utca 50 B 2/H – 39 m2

várhatóan 2024. júliusban történő birtokbaadással.

A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni a 76/487-522 (3 menü) vagy a +36 20 503 86 79 telefonszámon lehet.
A benyújtására rendszeresített formanyomtatványokat átvenni és azokat benyújtani 2024. július 01. napjától 2024. július 15. napjáig 15.30 óráig lehet a KIK-FOR Kft. Ingatlankezelési Részleg /Kecskemét, Csányi J. krt. 14. I. em. 114. sz./ irodájában ügyfélfogadási időben (kedd: de. 08.00 órától 12.00 óráig és du. 13.00 órától 15.30 óráig, csütörtök de. 08.00 órától 12.00 óráig és du. 13.00 órától 15.30 óráig), előzetes időpont foglalással.
A pályázati anyag a beadáshoz szükséges formanyomtatványokkal együtt megtalálható és letölthető a KIK-FOR Kft. honlapján: www.kikfor.hu
A beadás határideje és helye a fentiek alapján.
A kitöltött pályázatokat kérjük zárt borítékban SZEMÉLYESEN leadni. Kérjük a borítékra írjanak nevet, címet.

Pályázatnak tartalmaznia kell:

 • pályázó személyi adatait, lakcímét
 • az együttköltözők jövedelem igazolását
 • ha egy meghatározott lakásra kettő vagy több pályázó pályázik, úgy közülük elsőként a legalacsonyabb igazolt jövedelemmel – együtt költözők esetén összjövedelemmel – rendelkező pályázóval létesíthető bérleti jogviszony,
 • ha a pályázat nyertese visszalép, vagy ezen túl a sorrend megtartásával a lakásbérleti szerződés megkötésére jogosult visszalépése esetén a sorrendben őt követő legalacsonyabb igazolt jövedelemmel – együtt költözők esetén összjövedelemmel – rendelkező pályázóval létesíthető bérleti jogviszony és
 • a pályázat nyertesének, vagy ezen túl a sorrend megtartásával a lakásbérleti szerződés megkötésére jogosultnak az értesítés átvételét követő 8 napon belül kell az előzetesen vállalt egyösszegű befizetés összegét a megadott bankszámlaszámra megfizetnie, e határidő eredménytelen elteltét követően a következő helyen rangsorolt pályázó szerez jogosultságot a bérleti jogviszony létesítésére.

Pályázati feltételek:
Lakás bérlője csak magyar állampolgár vagy olyan személy lehet, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvényben foglaltak alapján állandó tartózkodásra jogosult
Az adott lakásra érvényesen az a 35 év alatti nagykorú személy pályázhat,

 • aki kecskeméti lakóhellyel rendelkezik vagy sikeres pályázat esetén vállalja, hogy kecskeméti lakóhelyet létesít.
 • aki a törvényben meghatározott állami vagy önkormányzati feladatkörben foglalkoztatott fiatal munkavállaló
  a) aki és a vele jogszerűen együtt költöző Kecskeméten önkormányzati lakás bérleti jogával nem
  rendelkezik,
  b) akinek kecskeméti önkormányzati bérlakásra vonatkozó szerződése nem a bérbeadó általi
  felmondással szűnt meg,
  c) aki kecskeméti önkormányzati bérlakásból végrehajtás útján nem került kiköltöztetésre,
  d) akinek az Önkormányzat, a KIK FOR Kft. és a közüzemi szolgáltatók felé nem áll fenn tartozása,
  díjhátraléka, behajthatatlan lejárt díjtartozással nem rendelkezik,
  f) aki és a vele jogszerűen együtt költöző olyan igazolt összjövedelemmel rendelkezik, amely
  biztosítja azt, hogy a lakbér összege nem hala dja meg a nettó összjövedelmük 3 0 százalékát

A bérleti díj pályázat kiírásakor érvényben lévő mértéke a bérlakás esetében 1.300 Ft/m2/hó

– Ez alapján a Bakule Márton utca 13. 1/8. alatti 36 m2-es lakáshoz szükséges minimumjövedelem nettó 155.985 Ft/hó, egyhavi bérleti díj összege 46.800 Ft. A 3 havi lakbérnek megfelelő óvadék összege: 140.400 Ft.
-Ez alapján a Lóverseny u. 43. 3/8. alatti 33 m2-es lakáshoz szükséges minimumjövedelem nettó 142.985 Ft/hó, egyhavi bérleti díj összege 42.900 Ft. A 3 havi lakbérnek megfelelő óvadék összege: 128.700 Ft.
– Ez alapján a Mátis Kálmán utca 16. 7/27. alatti 56 m2-es lakáshoz szükséges minimumjövedelem nettó 242.642 Ft/hó, egyhavi bérleti díj összege 72.800 Ft. A 3 havi lakbérnek megfelelő óvadék összege: 218.400 Ft.
– Ez alapján a Vályogvető utca 50/B I/A, alatti 39 m2-es lakáshoz szükséges minimumjövedelem nettó 168.983 Ft/hó, egyhavi bérleti díj összege 50.700 Ft. A 3 havi lakbérnek megfelelő óvadék összege: 152.100 Ft
– Ez alapján a Vályogvető utca 50/B I/D alatti 49 m2-es lakáshoz szükséges minimumjövedelem nettó 212.312 Ft/hó, egyhavi bérleti díj összege 63.700 Ft. A 3 havi lakbérnek megfelelő óvadék összege: 191.100 Ft.
– Ez alapján a Vályogvető utca 50/B II/H alatti 53 m2-es lakáshoz szükséges minimumjövedelem nettó 229.643 Ft/hó, egyhavi bérleti díj összege 68.900 Ft. A 3 havi lakbérnek megfelelő óvadék összege: 206.700 Ft.

A bérleti díjak mindenkor érvényben lévő mértékét Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbéréről szóló 12/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete hatályos rendelkezései állapítják meg.
A 22/2015 (X.22) önkormányzati rendelet 28/A. § (5)-(6) bekezdése értelmében:
(5) Amennyiben a bérlő a közüzemi- vagy külön szolgáltatások tekintetében kéthavi díjhátralékot halmoz fel, úgy a lakásbérleti szerződés akként módosul, hogy a díjhátralék az előzetesen befizetett összegből kerül rendezésre, és a felhasznált összeggel arányosan a lakásbérleti szerződés időtartama csökken.


A pályázat nyertesével a bérbeadó 3 évnek megfelelő időtartamú bérleti szerződést köt.
A lakásbérleti szerződésben meghatározott idő lejárta előtt benyújtott kérelem alapján a lakásbérleti szerződés egymást követő több alkalommal, alkalmanként legfeljebb 1 évvel meghosszabbítható.

A hiányosan, olvashatatlanul kitöltött, valamint a valótlan adatokat tartalmazó pályázatok érvénytelennek minősülnek. Érvénytelen továbbá az olyan pályázat, amelyet nem az arra rendszeresített formanyomtatványon, illetve a megadott határidőn túl nyújtottak be. Felhívjuk pályázóink figyelmét arra, hogy a benyújtott pályázatok kiegészítésére, illetve az abban szereplő adatok módosítására a pályázati anyagok benyújtási határidejét követően nincs lehetőség!
A beérkezett pályázatok alapján a KIK-FOR Kft. a lejárati időt követően dönt a nyertes pályázó személyéről. A pályázó a döntésről telefonon és írásban is értesítést kap.

A pályázat során közösen pályázó személyekkel bérlőtársakként (ennek minden jogaival és kötelezettségeivel) kerül a bérleti szerződés megkötésre. A nyertes pályázóval (pályázókkal) a KIK-FOR Kft. köt bérleti szerződést. A lakásbérleti szerződés tartalmára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény és a Rendelet rendelkezései az irányadóak.
A pályázat ideje alatt lehetőség van a pályáztatott lakások megtekintésére az alábbi napon és időpontban:

– Bakule Márton utca 13. társasház bejárata előtt: 2024. július 11. 9:00
– Lóverseny utca 43. társasház bejárata előtt: 2024. július 08. 9:00
– Mátis Kálmán utca 16. bejárata előtt: 2024. július 09. 9:00
– Vályogvető utca 50/B lépcsőház bejárata előtt: 2024. július 04. 9:00