TÁJÉKOZTATÓ a bérleti szerződés megszűnésekor követendő eljárásról

TÁJÉKOZTATÓ a bérleti szerződés megszűnésekor követendő eljárásról

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2021.(III.17.) önkormányzati rendeletével módosított, 22/2015. (X.22.) önkormányzati rendelete, valamint a bérleti szerződése alapján a bérleti szerződés megszűnésekor Ön a lakást tiszta, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, az ingóságoktól megürítetten köteles visszaadni a Bérbeadó részére. A lakás átadásának menetével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:

  • A bérleti szerződés szerződésben meghatározott idő előtti közös megegyezéssel történő megszüntetését írásban kell kérelmeznie a KIK-FOR Kft. Házkezelőségén. A KIK-FOR Kft. a határozott idejű bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez csak abban az esetben járul hozzá, ha a bérleti jogviszony megszűnésének napja a megszüntetésre irányuló kérelem beérkezését követő második hónap utolsó napja. A bérleti jogviszony megszüntetéséről megállapodás készül, melyet mindkét félnek alá kell írnia.
  • A bérleti szerződést a Bérlő indokolt esetben írásban rendes felmondással felmondhatja a felmondás keltétől számított második hónap végére.
  • A lakás átvételét a KIK-FOR Kft. kollégái csak szerdai napokon tudják lebonyolítani, erre vonatkozóan időpontot kell egyeztetni.
  • A lakás átvételekor a Bérlő köteles a közszolgáltatóktól igazolást hozni a közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyenlegéről, valamint – amennyiben a bérelt lakásnál ez releváns – köteles bemutatni gázüzemű berendezések felülvizsgálatáról készített jegyzőkönyvet.
  • A lakást az ingóságoktól teljes körűen meg kell üríteni, sem szemét, sem a leltárban nem szereplő tárgy nem maradhat benne.
  • A lakást tiszta, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban kell visszaadni, figyelembe véve a lakás beköltözéskori állapotát. A tiszta, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot magában foglalja a teljes körű tisztítófestés elvégzését, az ablak- és ajtóüvegek törésmentes állapotát, a bérleti szerződés mellékletét képező leltárban szereplő berendezési és felszerelési tárgyak meglétét, sérülésmentes állapotát.

A tisztítófestést az alábbi műszaki tartalommal kérjük elvégezni:

Diszperziós festés falfelületen és mennyezeten:

  • diszperziós festés lekaparása, a felület simítása, glettelése, a technológiára vonatkozó anyagokkal, eszközökkel, technológiai munkafolyamatokkal, megfelelő minőségű készítményekkel
  • falakba lévő tiplik eltávolítása, felület bejavítása
  • teljes falfelület kétszeri festése, diszperziós festékkel (Diszperzit, vagy jobb minőségű), a technológiára vonatkozó anyagokkal, eszközökkel, technológiai munkafolyamatokkal, megfelelő minőségű készítményekkel
  • falfelületek festésénél csak halvány pasztellszíneket lehet alkalmazni

A lakás állapotát a kollégáink jegyzőkönyvben rögzítik. Amennyiben az átvételkor a lakás nem üres, tiszta, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban van, úgy ezt kollégáink a jegyzőkönyvben feltüntetik. Amennyiben a bérleti szerződés megkötésekor a Bérlő óvadékot fizetett, úgy a hiányosságok megszüntetésének költségeit és az esetleges közüzemi- és lakbértartozást az óvadékból levonjuk, és a fennmaradó részt fizetjük vissza a Bérlő részére. Amennyiben a bérleti szerződés megkötésekor a Bérlő óvadékot nem fizetett, úgy kollégáink a lakást nem veszik át és a hiányosságokra történő figyelmeztetés mellett új időpontot tűznek ki a lakás átvételére.

Az óvadék visszafizetéséről és annak esetleges felhasználásáról a Bérlő a KIK-FOR Kft. Házkezelőségén érdeklődhet a lakás átvételét követő 5 munkanap elteltével, ahol írásban tájékoztatást kap az elszámolásról. Amennyiben az óvadék a fentiek szerint nem kerül felhasználásra, úgy azt a KIK-FOR Kft. a Bérlő írásbeli kérelmére a Bérlő által megadott bankszámlára utalja vissza 15 napon belül.