Közérdekű adatok

Utolsó frissítés időpontja: 2021.08.04.

Közadat kereső

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ANYAGOK  
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei   A KIK-FOR Kft adatai  
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai   Szervezeti felépítés  
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)   Vezetők adatai  
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend   A kapcsolattartó adatai  
7  A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke   A gazdálkodó szerv adatai  Archív
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai   A Felügyeleti szervek adatai  
II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK
1. közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege   Alapvető jogszabályok  
  SZMSZ – hatályos  
  Adatvédelmi és Adatbiztonsági szabályzat  
  Személyes adatok védelmének szabályzata      
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények   12/2016. (VI.30.) Önkormányzati rendelet   12/2021.(III.27.) Önkormányzati rendelet    
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei   A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, nyilvántartások adatai  
  8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza   Jegyzőkönyv a KIK-FOR Kft. Felügyelő Bizottságának 2021.01.28-án tartott üléséről  

Jegyzőkönyv a KIK-FOR Kft. Felügyelő Bizottságának 2021.02.26-án tartott üléséről

Jegyzőkönyv a KIK-FOR Kft. Felügyelő Bizottságának 2021.05.06-án tartott üléséről
 
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények   A www.kikfor.hu honlapon minden hirdetmény, közlemény megtalálható  
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk   Kiírt pályázatok, eredményei Archív
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai   Vizsgálat ezen időszakra vonatkozóan nem volt.  
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve   Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató  
  Szabályzat  
  Közérdekű adat megismerésére irányuló igénybejelentő lap  
 
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai   Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás  
III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK
1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója       2020. évi beszámoló
2021. évi üzleti terv
Archív:
2013.évi beszámoló
2014.évi beszámoló
2015.évi beszámoló
2015.évi üzleti terv
2016.évi beszámoló
2016.évi üzleti terv
2017.évi beszámoló
2017.évi üzleti terv
2018.évi beszámoló
2018.évi üzleti terv
2019. évi beszámoló
2019.évi üzleti terv
2020.évi üzleti terv
2020.évi módosított üzleti terv
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve   Közzétételi adatok Archív:  Közzétételi lista 2020_I_II_III_IV negyedév    Létszámadatok és személyi juttatások 2019.
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani   5 millió Ft-ot meghaladó szerződések Archív: 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződések 2015   5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződések 2016   5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződések 2017   5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződések 2018   5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződések 2019   5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződések 2020
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)   Közbeszerzési terv 2021 Alföldiház Kft-vel kötött 2021 évre vonatkozó általános közbeszerzési szerződés Bács-Ház Kft-vel kötött 2021 évre vonatkozó általános közbeszerzési szerződés Referencia igazolás közbeszerzésekre  Archív: Közbeszerzési terv 2020 Ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők Bontási jegyzőkönyv Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Jelenléti ív közbeszerzési eljárásban bíráló bizottság üléséről Alföldiház Kft-vel kötött 2020 évre vonatkozó általános közbeszerzési szerződés Bács-Ház Kft-vel kötött 2020 évre vonatkozó általános közbeszerzési szerződés
  2009. évi CXXII. Törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről   Vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, vezető állású munkavállalók  Archív