Közérdekű adatok

Közadat kereső

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ANYAGOK   
1.A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei A KIK-FOR Kft adatai 
(utolsó frissítés:2023.07.18)
 
2.A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti felépítés
(utolsó frissítés:2023.07.18)
 
3.A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Vezetők adatai
(utolsó frissítés:2023.05.02)
 
4.A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend A kapcsolattartó adatai
(utolsó frissítés:2021.01.16)
 
7 A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke A gazdálkodó szerv adatai
(utolsó frissítés:2023.05.02)
 Archív
(utolsó archiválás:2023.05.02)
11.A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai A Felügyeleti szervek adatai
(utolsó frissítés:2022.04.25)
 
II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK
1.közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Alapvető jogszabályok
(utolsó frissítés:2023.05.02)
Személyes adatok védelmének szabályzata
(utolsó frissítés:2023.01.22)
Személyes adatok védelmének szabályzata melléklete
(utolsó frissítés:2023.01.22)
Szervezeti és működési szabályzat és mellékletei
(utolsó Frissítés:2023.02.07)
ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
(utolsó frissítés:2023.01.22) 
Aktuális szabályzatok listája 
(utolsó frissítés:2023.10.24)
 Archív
(utolsó archiválás: 2023.05.02)
5.A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények 12/2016. (VI.30) Önkormányzati rendelet (utolsó frissítés:2023.07.18) 12/2023. (V.25.) Önkormányzati rendelet   
(utolsó frissítés:2023.06.09)  12/2023. (V.25.) Önkormányzati rendelet mellékletei 
(utolsó frissítés:2023.06.09)  22/2015.(X.22.) Önkormányzati rendelet
(utolsó frissítés:2023.06.09)     
 12/2016. (VI.30.) Önkormányzati rendelet   
(utolsó archiválás:2023.06.09)
12/2021.(III.27.) Önkormányzati rendelet
(utolsó archiválás:2023.06.09)
6.A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, nyilvántartások adatai
(utolsó frissítés:2023.06.09)
 
10.A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények A www.kikfor.hu honlapon minden hirdetmény, közlemény megtalálható 
11.A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk Kiírt pályázatok, eredményei
(utolsó frissítés:2023.05.02)
Archív
(utolsó archiválás:2023.05.02)
12.A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai Állami Számvevőszék ellenőrzése során nyilvános megállapítás nem történt. 
13.A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató
(utolsó frissítés:2021.01.26)
 
15.A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Statisztika
(utolsó frissítés:2023.10.24)
 Archív (utolsó frissítés:2023.05.02)
III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK
1.A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója     2023. évi üzleti terv (utolsó frissítés:2023.07.18)
2022. évi üzleti beszámoló  (utolsó frissítés:2022.05.02)
Archív:
2013.évi beszámoló
(utolsó archiválás:2020.10.20)
2014.évi beszámoló
(utolsó archiválás:2020.10.20)
2015.évi beszámoló
(utolsó archiválás:2020.10.20)
2015.évi üzleti terv
(utolsó archiválás:2020.10.20)
2016.évi beszámoló
(utolsó archiválás:2020.10.20)
2016.évi üzleti terv
(utolsó archiválás:2020.10.20)
2017.évi beszámoló
(utolsó archiválás:2020.10.20)
2017.évi üzleti terv
(utolsó archiválás:2020.10.20)
2018.évi beszámoló
(utolsó archiválás:2020.10.20)
2018.évi üzleti terv
(utolsó archiválás:2020.10.20)
2019. évi beszámoló
(utolsó archiválás:2021.01.26)
2019.évi üzleti terv
(utolsó archiválás:2020.10.20)
2020.évi üzleti terv
(utolsó archiválás:2021.01.26)
2020.évi módosított üzleti terv
(utolsó archiválás:2021.01.26)
2020.évi beszámoló
(utolsó archiválás:2021.08.03)
2021.évi üzleti terv
(utolsó archiválás:2021.08.03)  2021. évi beszámoló
(utolsó archiválás:2022.05.02) 2022. évi üzleti terv
(utolsó archiválás:2023.07.18.)
2.A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Közzétételi adatok 2023 I,II,III
(utolsó frissítés:2023.12.06)
Archív:
Közzétételi lista 2022 I II III IV (utolsó archiválás:2023.05.02) Közzétételi lista 2021_I_II_III_IV
(utolsó archiválás:2023.05.02)
Közzétételi lista 2020_I_II_III_IV negyedév    
(utolsó archiválás:2022.01.17)
Létszámadatok és személyi juttatások 2019.
(utolsó archiválás:2021.04.15)
4.Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani 5 millió Ft-ot meghaladó szerződések
(utolsó frissítés:2023.10.24)
Archív:    
5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződések 2018
(utolsó archiválás:2020.10.20)   
5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződések 2019
  (utolsó archiválás:2020.10.20) 
5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződések 2020
(utolsó archiválás:2021.04.15)
5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződések 2021
(utolsó archiválás:2021.04.15) 5 millió Ft-ot meghaladó szerződések 2022
(utolsó frissítés:2023.05.02)
8.Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) 2023. évi közbeszerzési terv
(utolsó frissítés:2023.03.31)
Közbeszerzési eljárás 2023
(utolsó frissítés:2023.02.07)  Biztosítási kötvény Alföldihát Kft. 2023  (utolsó frissítés:2023.02.07)  Biztosítási kötvény Bács Épületgépészeti Kft 2023  (utolsó frissítés:2023.02.07)
Alföldiház Kft-vel kötött 2023 évre vonatkozó általános közbeszerzési szerződés
(utolsó frissítés:2023.02.07)  Alföldiház Kft-vel kötött 2023 évre vonatkozó általános közbeszerzési szerződés melléklete  (utolsó frissítés:2023.02.07)  
Bács-Épületgépészeti  kft-vel kötött 2023 évre vonatkozó általános közbeszerzési szerződés
(utolsó frissítés:2023.02.07)  Bács-Épületgépészeti  kft-vel kötött 2023 évre vonatkozó általános közbeszerzési szerződés melléklete
(utolsó frissítés:2023.02.07)
 Archív: 
Közbeszerzési terv 2021
(utolsó archiválás:2023.02.07)   Bontási jegyzőköny 2021  (utolsó archiválás:2023.02.07)   Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2021  (utolsó archiválás:2023.02.07)
Alföldiház Kft-vel kötött 2021 évre vonatkozó általános közbeszerzési szerződés
(utolsó archiválás:2023.05.02)  Bács-Ház Kft-vel kötött 2021 évre vonatkozó általános közbeszerzési szerződés
(utolsó archiválás:2023.05.02)  Közbeszerzési terv 2022  (utolsó archiválás:2023.02.07)  Bontási jegyzőkönyv 2022  (utolsó archiválás:2023.02.07)  Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2022  (utolsó archiválás:2023.02.07)  Alföldiház Kft-vel kötött 2022 évre vonatkozó általános közbeszerzési szerződés  (utolsó archiválás:2023.02.07)  Bács Ép. Szolg. Kft-vel kötött 2022 évre vonatkozó közbeszerzési szerződés  (utolsó archiválás:2023.02.07)
Referencia igazolás közbeszerzésekre
(utolsó archiválás:2021.04.15)
Alföldiház Kft-vel kötött 2022 évre vonatkozó általános közbeszerzési szerződés
(utolsó frissítés:2023.07.24) 
Bács-Épületgépészeti  kft-vel kötött 2022 évre vonatkozó általános közbeszerzési szerződés
(utolsó frissítés:2023.07.24)
 2009. évi CXXII. Törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről Vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, vezető állású munkavállalók
(utolsó frissítés:2023.12.06)
  Archív
(utolsó archiválás:2022.01.18.)
Vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, vezető állású munkavállalók
(utolsó archiválás:2023.12.06)