Közérdekű adatok

Utolsó frissítés időpontja:2021.01.27.

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ANYAGOK

1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

 

A KIK-FOR Kft adatai

 

2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

 

Szervezeti felépítés

 

3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

 

Vezetők adatai

 

4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

 

A kapcsolattartó adatai

 
         

7

 A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

 

A gazdálkodó szerv adatai

 Archív

11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

 

A Felügyeleti szervek adatai

 

II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

1.

közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

 

Alapvető jogszabályok

 
 

SZMSZ – hatályos

 
 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági szabályzat

 

5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

 

Önkormányzati rendelet

 Archív

6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

 

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, nyilvántartások adatai

 

8.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

 

Felügyelő Bizottság ügyrendje

 

10.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

 

A www.kikfor.hu honlapon minden hirdetmény, közlemény megtalálható

 

11.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

 

Kiírt pályázatok, eredményei

Archív

12.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

 

Vizsgálat ezen időszakra vonatkozóan nem volt.

 

13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

 

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

 
 

Szabályzat

 
 

Közérdekű adat megismerésére irányuló igénybejelentő lap

 
 

15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

 

Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás

 

III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

1.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

 

2019. évi beszámoló

 

2020.évi üzleti terv

 

2020.évi módosított üzleti terv

Archív:

2013.évi beszámoló

2014.évi beszámoló

2015.évi beszámoló

2015.évi üzleti terv

2016.évi beszámoló

2016.évi üzleti terv

2017. évi beszámoló

2017.évi üzleti terv

2018.évi beszámoló

2018.évi üzleti terv

2019.évi üzleti terv

2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

Közzétételi adatok

Archív

4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

 

5 millió Ft-ot meghaladó szerződések

Archív:

5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződések 2015

 

5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződések 2016

 

5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződések 2017

 

5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződések 2018

 

5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződések 2019

 

8.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

 

Közbeszerzési terv 2020

Információk:

Közbeszerzési információk 2019-2020

 Archív

 

2009. évi CXXII. Törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

 

Vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, vezető állású munkavállalók

 Archív